Imádságok

IGNIS imádság

Istenünk, hálát adunk mindenért, amit atyai jóságodból miránk bíztál. Hálát adunk, mert minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy szeretted a világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit által életünk legyen. 
Köszönjük, Istenünk, hogy ma is Rád tekinthetünk. Add, hogy sose szűnjünk meg keresni Téged, aki forrása és célja vagy életünknek, akiben élünk, mozgunk és létezünk. 
Kérünk, tégy minket készségessé Szent Lelked által, hogy életünk ne legyen magányos élet, hanem szeretetben gazdag, másokat elfogadó és megbecsülő, közösségben kiteljesedő élet. 
Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal is, és megértsük, hogy életünkből nem hiányozhat a kereszt, amelynek vállalásából számunkra is új élet fakad. 
Add, hogy tudjunk különbséget tenni az igazi érték és látszatsikerek között. 
Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó közösség lehessünk. 
Adj nekünk tiszta szívet, adj nekünk érzékenységet, adj nekünk figyelmes tekintetet, hogy mindig befogadhassuk, amit üzensz, sugallsz nekünk. Adj, Istenünk, gyermeki ragaszkodást, hogy bizalommal, félelem nélkül Atyánknak nevezhessünk Téged.
Segíts, hogy ki tudjuk mindig mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem miként Te, Mennyei Atyánk!
Ámen.

Imádság munka előtt

Szentháromság egy Isten, buzdíts, erősíts, támogass kötelességeim teljesítésében, hogy a munka, amelyet Nevedben megkezdek, a Boldogságos Szűz és a mennyei Szentek közbenjárása által Istennek dicsőségére, nekem és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Üdvözlégy, édes Úrnő!

Csodálatos virágot szültél, aki beragyogja az eget és a földet.
Világosítsd meg értelmemet, hogy fölismerjem jóságodat.
Most aludni térek. Csak Isten tudja, fölkelek-e holnap.
Lelkemet neked ajánlom és szeretett Fiadnak, Jézusnak, Istenemnek!
Jézusom, előtted van egész életem!
Őrangyalom vigyázzon rám ez éjjel és őrizzen egész nap, reggeltől estig.
Igen, édes Fiadnak ajánlom lelkemet, hogy ne essen áldozatul a kísértésnek, hanem kegyelmed mennyországában legyen!
Ámen.

Minden Népek Asszonya

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen. 

Betegek Anyja

Betegek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett! 
 

Felajánló ima a Szűzanyához

Boldogságos szép Szűzanyám! Felajánlom neked és szeplőtelen szent szívednek szentelem magamat, testemet és lelkemet, minden képességemet, jövőmet és sorsomat, összes enyéimet és édes hazámat. Irgalmasság Anyja, benned bízok és remélek, add meg nekem a békét és a jó halál kegyelmét.
Ámen.

Az önátadás imája

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem, hogy ennek ellenére bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes. Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és megváltott minden bűnömből. Feltámadásával egy örömteljes új életet hozott nekem.

Jézus Krisztus, élő Isten fia, átadom magam Neked, átadom életem irányítását, mert nálad van a legjobb helyen. Légy úr magányomban és minden kapcsolatomban! Légy úr munkámban és pihenésemben! Légy úr vágyaimban és anyagi helyzetemben! Légy úr életem minden területén! Kérlek, küldd el nekem a Szentlelket, akit megígértél, hogy általa hűséges maradjak hozzád!

Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében!
Ámen.
  

Ima a kereszt előtt

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)

Ima a szentmise után

Hálát adok Néked, Uram azért a nagy kegyelemért, hogy részt vehettem a szentmisén! Köszönöm hogy szent igéddel és áldott szent Testeddel megvendégeltél! Jó volt előtted lenni Jézusom, jó volt Veled beszélgetni, jó volt Téged hallgatni!
Add kegyelmedet, hogy szent igéd, melyet szívembe véstél, bő termést hozzon!
Isten szent Lelke, szállj rám! Atya lángja, Krisztusi fény, tündökölj a hétköznapok egén, hogy hétfőtől szombatig is legyen Jézus enyém, hogy hétfőtől szombatig is szeressek én, mindenkit szeressek én.
Most már elmegyek templomodból, de nem hagylak el, a szívemben leszel és testvéreimben is újra Veled találkozom. Legyen minden imádságom és munkám a Te nagyobb dicsőségedre, Szűzanyám tiszteletére, testvéreim javára és mindnyájunk üdvösségére. Ámen.
Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség! Most és mindörökkön-örökké.
Ámen.

Kalkuttai Teréz anya imája: Mégis ...

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add világnak, amid csak van!
(Felirat az egyik kalkuttai, a Szeretet Misszionáriusai által fenntartott gyermekotthon falán.)

Imádság a nemzetért

Hozzád fordulunk imánkkal Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy most, nemzetünk e nehéz napjaiban se vond meg tőlünk anyai segítségedet. Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad meghallgatatlanul azokat, akik segítségért bizalommal hozzád folyamodtak.

Hathatós szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt évszázadokban, csak így maradhattunk meg a sok nehézség közepette is kereszténynek, és csak így őrizhettük meg magyar nemzeti önállóságunkat és kultúránkat. Anyai oltalmadban bízunk most is, a külső és belső ellenséges erők viharaiban, amikor a krisztusi értékrend és az egymás iránti tisztelet hiánya, a mások jogait lábbal tipró önzés és a másokat megalázó szeretetlenség rombolja nemzetünk belső és külső kapcsolatait egyaránt. Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és segíts bennünket mostani nehéz helyzetünkben!

Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből hűséges és igaz keresztényeket neveljenek az Egyháznak és a magyar hazának. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk. Anyai pártfogásoddal segítsd országunk vezetőit, hogy bölcsességgel, önzetlenséggel, áldozatkészséggel és igazsággal szolgálják népedet, és bátran őrizzék hazánk önállóságát és nemzetünk kultúráját!

Irgalmas Istenünk, igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés nehéz keresztjét, amelyet bűneink következményeként kell elszenvednünk. Ugyanakkor bizalommal kérünk, engesztelődj meg irántunk, és derítsd ránk mielőbb a lelki megújulás fényét, hogy minden magyar ember testvéri szeretetben, békességben, szabadságban és testi-lelki jólétben élhessen és örvendezve dicsőítsen Téged. Ámen!

Imádság papi hivatásokért

Uram Jézus Krisztus, világ Megváltója, jó Pásztor!
Szent Szívedre kérlek, légy szenvedő nyájaddal, szítsd fel benne az apostolság
szent tüzét, hogy magasra lángoljon!
Nézz sok ifjú szemébe, hívd őket, hogy kövessenek Téged!
Az így kiválasztottakat eméssze szent tüzed, hogy minél nagyobb legyen
dicsőséged, s minél több embert vezethessenek vissza Szentséges Szívedhez!
Kemények, kitartók legyenek az erényekben, a veszélyekben pedig Szentlelked óvja
meg őket minden rossztól!
Jézus, ne engedd, hogy híveid, akiket megváltottál, s akiket üdvözíteni akarsz,
nélkülözzék szentségeid vígaszát, nehogy örökre elvesszenek!
Jézusom, adj Szent Szíved szerinti papokat! Ámen.

Édesapák imája

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.
- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát.
Áldd meg életünket, mai napunkat.
Ámen.

Feleség imája

Uram, már nem egyedül állok előtted. A közös úton már férjemmel együtt haladunk. Őérte könyörgök hozzád. Világosítsd, erősítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a te elképzelésed szerint keresse és oldja meg. Adj neki erőt a problémák helyes megoldásához, tetteihez pedig kellő határozottságot. És ha nem talál időt arra, hogy néha csöndben magába vonuljon, kérlek, fogadd el helyette az én imámat. Áldd meg minden munkáját és szerelmünket. Ámen.

Szeretni valakit

Istenem, szeretnék valakit szeretni. Érzem, hogy szeretnem kell valakit.
Az éjszaka magányában elfog a vágy, s kívánkozom egy ember után, akivel együtt boldogok lehetnénk. De karom ölelése a semmibe hullik... Egyedül vagyok, s szeretném, ha ketten lennénk. Istenem, úgy szeretnék valakihez tartozni, s oly nagyon szeretném, ha hozzám is tartozna valaki!
Beszélek -- nem hallgatja senki. Élek, dolgozom, gyarapszom -- nem osztozik velem senki. Mi haszna értékeimnek, ha nem ajándékozhatok meg belőle senkit? Szeretet... Kitől?... Kinek?... Fogadd el Uram, el nem fogadott szeretetemet!

Igaz férjért

Mennyei Atyám! Valahol már él az a férfi, aki engem keres, akihez én egész szívemmel tartozhatom a te szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim apja lesz.
Légy hozzá jó! Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben -- számodra és számomra!
Védj meg engem is -- az ô számára! Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék, és neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk!

Imádság jó feleségért

Mennyei Atyám, te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a messze elterülő tájat. Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék -- s én őhozzá.
Adj türelmet és józanságot, amikor választásra és mérlegelésre kerül a sor, hogy ne az elvakult szenvedély befolyásolja döntésemet, hanem a tiszta, önzetlen szeretet!
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek szerető édesanyját, akit te már akkor rendeltél számomra, mielőtt még mindketten megszülettünk volna! 

Ima az ifjúságért

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.
Ámen.

Egek királynéja, Mária segíts!

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!
Ref. Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!
Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! Mert te vagy reményünk, Mária segíts! Ó segíts...
Hitünk védelmében Mária segíts! Üdvünk szent ügyében, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy az Istent féljük, Mária segíts! És kegyét megnyerjük, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts! s téged követhessünk, Mária segíts! Ó segíts...
Irgalmasság anyja, Mária segíts! Megtérők oltalma, Mária segíts! Ó segíts...
Igaz bűnbánatra Mária segíts! életjobbulásra, Mária segíts! Ó segíts...
Erős bizalomra Mária segíts! lelki nyugalomra, Mária segíts! Ó segíts...
Buzgó jámborságra Mária segíts! állhatatosságra, Mária segíts! Ó segíts...
Kísértéseinkben Mária segíts! s minden bűnveszélyben, Mária segíts! Ó segíts...
Jó szándékainkban Mária segíts! s minden munkáinkban, Mária segíts! Ó segíts...
Ha szükség szorongat, Mária segíts! s háború nyomorgat, Mária segíts! Ó segíts...
Ha ínség fenyeget Mária segíts! és veszély közelgett, Mária segíts! Ó segíts...
Minden gyötrelmünkben Mária segíts! s bajos küzdelmünkben, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy jót remélhessünk, Mária segíts! s üdvös célt érhessünk, Mária segíts! Ó segíts...
Majd az élet fogytán, Mária segíts, halálunk óráján, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts! s örökre ne vesszünk, Mária segíts! Ó segíts...
Hogy boldogulhassunk, Mária segíts! és hozzád juthassunk, Mária segíts! Ó segíts...